GDPR

Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že všechny osobní údaje, které jsou nám poskytnuté, zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

 

Správce osobních údajů

Jsme společnost Darka Company s.r.o., se sídlem Hudcova 533/78c, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 01770179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 96529, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme, z jakého titulu, a proč?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se o údaje nutné k realizaci našich projektů dle příslušných smluv (např. e-mail, jméno, příjmení, adresa apod.).

Osobní údaje zpracováváme také pro účely našich oprávněných zájmů spočívajících v určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků a pro účely komunikace s našimi zákazníky a jejich zařazení do evidence zákazníků jsou osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, telefon, adresní údaje, a dále informace vztahující se k předmětům smluv (např. identifikace zboží, způsob jeho úhrady, apod.). Pokud s uvedeným zpracováním nesouhlasíte, máte právo podat proti němu námitku dle těchto podmínek ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah a informace. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo oznámením této skutečnosti na kontaktní e-mail uvedený na našich webových stránkách.

Pokud nám poskytujete osobní údaje a jste mladší 16 let, jste povinni zajistit souhlas vašeho zákonného zástupce.

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím správce osobních údajů a jím pověřených osob, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Dále zpracováváme osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Třetím osobám mohou být osobní údaje zpřístupněny, pouze jsou-li k tomu oprávněny dle právních předpisů. Jiným subjektům osobní údaje předávány nejsou. Osobní údaje jsou ukládány na našich serverech.

Mezi naše zpracovatele patří Google, Inc. (využíván jako zprostředkovatel e-mailové komunikace), GOPAY s.r.o. a PayU S.A. (platební brány k zprostředkování plateb).

 

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání účinnosti smluv a dále po dobu nejdéle 10 let, případně po dobu delší, je-li v daném případě odůvodněna právními předpisy. Ostatní osobní údaje uchováváme po dobu max. 10 let. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému jste nám udělili souhlas (např. zasílání obchodních sdělení), budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

 

 

Profilování

Profilování využíváme jako informační nástroj pro zjištění chování návštěvníka na našich webových stránkách v rámci služby Google Analytics, a využíváme jej zlepšení našich služeb.

 

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným a pečlivě kontrolovaným přístupem.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Za podmínek stanovených GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů, včetně přímého marketingu. V případě, že nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ukončíme na základě vaší námitky zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely.

Pokud chcete požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo své osobní údaje doplnit, upravit, opravit, přenést či vymazat, kontaktujte nás na e-mail info@darka-shop.cz.

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud tyto situace budete řešit nejprve s námi.

 

 

 

Darka Company s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  v Brně dne 26.5.2018

 

Kategorie

Pomoc

Darka coffee pomoc

Potřebujete poradit s nákupem?
Tel.: 777 960 088

Darka coffee